Despre AQUA Botoşani

               Obiectivele Asociaþiei sânt urmãtoarele :

a) s
ã încheie contractul de delegare cu operatorul, prevãzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele ºi pe seama asociaþilor, care vor avea împreunã calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) s
ã exercite drepturile specifice de control ºi informare privind operatorul, conform prezentului statut ºi actului constitutiv al acestuia;
c) sa constituie interfa
þa pentru discuþii ºi sã fie un partener activ pentru autoritãþile administraþiei publice locale în ceea ce priveºte aspectele de dezvoltare ºi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile ºi acþiunile de interes intercomunitar;
d) s
ã aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) s
ã monitorizeze derularea proiectelor de investiþii în infrastructura tehnico-edilitarã aferentã Serviciului;
f) s
ã monitorizeze executarea contractului de delegare ºi sã informeze regulat asociaþii despre aceasta; g) sã identifice ºi sã propunã orice acþiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaþilor în legãturã cu Serviciul:
           1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care s
ã asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare ºi/sau baza-suport a contractãrii de credite rambursabile ori parþial rambursabile, iar, pe de altã parte, sã nu se depãºeascã limitele de suportabilitate ale populaþiei;
           2. aplicarea principiului solidarit
ãþii;
           3. implementarea
º
i aplicarea permanentã a principiului "poluatorul plãteºte";
           4. cre
º
terea progresivã a nivelului de acoperire al Serviciului;
           5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului
º
i gestiunea administrativã ºi comercialã eficientã a acestuia;
           6. men
þ
inerea calitãþii tehnice ºi întreþinerea eficientã a echipamentelor ºi lucrãrilor legate de Serviciu; 
           7. buna gestiune a resurselor umane;
h) s
ã acorde sprijin asociaþilor ºi operatorului în vederea obþinerii resurselor financiare necesare implementãrii strategiei de dezvoltare. 

               Pentru realizarea obiectivelor Asocia
þiei, prin prezentul statut asociaþii mandateazã Asociaþia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã exercite în numele ºi pe seama lor urmãtoarele drepturi ºi obligaþii legate de Serviciu:
a) elaborarea
ºi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere ºi modernizare a sistemelor de utilitãþi publice existente, a programelor de înfiinþare a unor noi sisteme, precum ºi a programelor de protecþie a mediului;
b) coordonarea proiect
ãrii ºi execuþiei lucrãrilor tehnico-edilitare, în scopul realizãrii acestora într-o concepþie unitarã ºi corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãþilor, de amenajare a teritoriului, urbanism ºi mediu;
c) urm
ãrirea, monitorizarea ºi raportarea indicatorilor de performanþã ai Serviciului, stabiliþi prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurãrii gestionãrii ºi administrãrii Serviciului de cãtre operator pe criterii de eficienþã economicã ºi managerialã ºi aplicarea mãsurilor corective ºi a penalitãþilor prevãzute de contractul de delegare, în situaþia în care operatorul nu respectã nivelul indicatorilor de performanþã ºi eficienþã la care s-a obligat ºi nu asigurã continuitatea Serviciului;
d) consultarea asocia
þiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor ºi strategiilor locale ºi a modalitãþilor de organizare ºi funcþionare a Serviciului;
e) medierea conflictelor dintre utilizatori
ºi operator, la cererea uneia dintre pãrþi;
f) monitorizarea
ºi controlul modului de respectare a obligaþiilor ºi responsabilitãþilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:
           i. modul de respectare
ºi de îndeplinire a obligaþiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanþã, inclusiv în relaþia cu utilizatorii;
            ii. modul de administrare, exploatare, conservare
º
i menþinere în funcþiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitãþi publice, mai ales exploatarea eficientã ºi în condiþii de siguranþã a sistemelor de utilitãþi publice sau a altor bunuri aparþinând patrimoniului public ºi/sau privat al asociaþilor, afectate Serviciului;
            iii. asigurarea protec
þ
iei mediului ºi a domeniului public;
            iv. asigurarea protec
þ
iei utilizatorilor;
g) solicitarea de informa
þii cu privire la nivelul ºi calitatea Serviciului furnizat/prestat ºi cu privire la modul de întreþinere, exploatare ºi administrare a bunurilor din proprietatea publicã sau privatã a asociaþilor, încredinþate pentru realizarea Serviciului;
h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor ap
ãrute în relaþia cu utilizatorii Serviciului;
i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a deleg
ãrii prevãzute în contractul de delegare;
j) aprobarea, de la data la care asocia
þii hotãrãsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare ºi a stabilirii preþurilor ºi tarifelor, respectiv ajustarea ºi modificarea preþurilor ºi tarifelor propuse de operator;
k) monitorizarea respect
ãrii angajamentelor asumate de cãtre delegatar faþã de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
l) elaborarea
ºi aprobarea caietului de sarcini ºi a regulamentului Serviciului, consolidat ºi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;
m) p
ãstrarea, în condiþiile legii, a confidenþialitãþii datelor ºi informaþiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.